Japanese Kimono

Japanese Kimono

Product(s) Under Japanese Kimono
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Spring Flower Design
Length : 160cm
Weist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Maple Design
Length : 160cm
Wrist to Wrist  : 128cm
Fits size 12-16 Au
Free Postage within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Pink Blossom Design
Length : 160cm
Wrist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Yellow Blossom Design
Length : 160cm
Wrist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Lavender  
Length : 160cm
Wrist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Blue Blossom Design
Length : 160cm
Wrist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart
Loyalty Point : 0
Silk Kimono & Obi Tie
Purple Floral Design
Length : 160cm
Wrist to Wrist : 128cm
Fits Size 12 - 16 Au
Free Postage Within Australia
$195.00
Add To Cart