Vintage Japanese Kimono

All Traditional Silk Kimono $65
Many Designs Available in Store
Kimono on Sale Always $20
Many Designs Available in Store
All Children's Kimono $35
Many Designs Available in Store
All Cotton Yukata $45
Many Designs Available in Store
All Silk Haori all $45
Many Designs Available in Store